Vedtekter for PING

Opprinnelig vedtatt på generalforsamling 1997-09-10

Sist endret på generalforsamling 2010-11-23

§ 0. Navn

Foreningens navn er «Program-, Informasjons- og Nettverksteknologisk Gruppe» (PING).

§ 1. Formål

PING har som formål å:

§ 2. Organisasjon

PING er en studentforening ved Universitetet i Oslo.

§ 2-1. Styret

Styret har ansvar for den organisatoriske driften av foreningen. Styret har også ansvar for å vedlikeholde og håndheve et reglement for bruk av PINGs ressurser.

Styremedlemmene velges for ett år av gangen av generalforsamlingen. Styret består av:

I tillegg nedsettes det et førstevaramedlem med ordinær møterett til styremøter og et andrevaramedlem. Ved frafall på styremøte kan varamedlemmer fungere som et ordinært styremedlem. Leder av driftsgruppen har møterett til styremøter, men ikke stemmerett.

Alle medlemmer av styret skal godkjennes av generalforsamlingen. Hvis styrets leder trekker seg fra sitt verv i løpet av perioden trer nestleder inn som konstituert leder fram til neste generalforsamling.

Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet i styreavgjørelser.

§ 2-2. Driftsgruppe

Driftsgruppen står for den daglige driften av de maskin- og programvareressurser PING til enhver tid er i besittelse av.

Sammensetningen av driftsgruppen avgjøres av driftsleder. Styret kan tilsidesette endringer etter egen vurdering. Leder av driftsgruppen velges av styret.

Driftsgruppen har mulighet til å midlertidig stenge enkeltmedlemmers adgang til foreningens ressurser dersom de finner det nødvendig. Suspensjoner skal rapporteres til styret.

Driftsgruppen skal i hovedsak bestå av aktive medlemmer.

§ 2-3. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Generalforsamling avholdes en gang hvert høstsemester, og skal annonseres i aktuelle fora minimum to uker i forveien. Saksliste skal være tilgjengelig minimum tre dager før generalforsamling. I tillegg kreves det oppmøte av et antall medlemmer som er større enn eller lik 10% av den ordinære medlemmsmassen for at generalforsamlingen skal være gyldig.

Etter at innkalling er offentliggjort skal nye medlemsskap som innvilges før generalforsamling har funnet sted, kun ha møterett, men ikke stemmerett på generalforsamling.

På ordinær generalforsamling behandles:

Saker til behandling på generalforsamling må være styret i hende en uke før generalforsamling.

Mistillitsforslag kan fremmes mot styret og kan vedtas ved simpelt flertall.

§ 2-4. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkalles av styret eller etter krav fra minimum 50% av medlemmene. Ekstraordinær generalforsamlig er gyldig etter samme regler som for ordinær generalforsamling.

§ 2-5. Endring av vedtekter

Endring av vedtekter kan gjøres av gyldig generalforsamling ved simpelt flertall.

Alle forslag til endring av vedtekter må foreligge på utsendt saksliste.

§ 3. Medlemskap

Medlemskap kan innvilges studenter og ansatte ved Universitetet i Oslo. I spesielle tilfeller kan styret også etter vurdering innvilge tidligere studenter og ansatte medlemskap. Medlemmene forplikter seg til å:

Medlemskap er gyldig i ett semester. Medlemsavgift fastsettes av generalforsamling.

§ 3-1. Medlemstyper

§ 3-2. Eksklusjon

Styret kan vedta eksklusjon av enkeltmedlemmer dersom styret finner at vedkommende skader foreningen eller dens virksomhet. Styrevedtak om eksklusjon kan ankes til generalforsamlingen.

§ 4. Ressurser og eiendomsforhold

Styret er ansvarlig for de midler foreningen disponerer. Styret er ikke ansvarlig for privat utstyr utplassert i foreningens lokaler.

Det åpnes for at foreningen kan påta seg oppdrag for eksterne institusjoner som motytelse for maskinvare eller liknende. Programvare utviklet ved hjelp av foreningens utstyr under slike oppdrag gjøres fritt tilgjengelig under en GNU-lisens dersom ikke annet er avtalt med styret.

§ 5. Oppløsning

Generalforsamlingen kan ved 2/3 flertall vedta å avholde oppløsende generalforsamling. Den oppløsende generalforsamlingen avholdes minst 42 dager etter vedtaket. Endelig vedtak om oppløsning må fattes av oppløsende generalforsamling med minst 2/3 flertall.

Ved oppløsning skal foreningens midler realiseres, og overskuddet doneres Free Software Foundation.


Program-, Informasjons- og Nettverksteknologisk Gruppe
2010-11-23